Nieruchomości zabudowane

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej lub prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków. Zajmujemy się wyceną nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, komercyjnymi i garażowymi.

 

Dokumenty niezbędne do wyceny :

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny sprzedaży

  • aktualny wypis z rejestru gruntów i rejestru budynków

  • mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna

  • informacje o przeznaczeniu nieruchomości: plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy

  • pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym - dla obiektów w budowie, ew. dokumentacja powykonawcza, książka obiektu budowlanego

  • inne dokumenty, które dotyczą stanu nieruchomości.

Wróć

© 2017 created with webwavecms.com